Statut AER

 

CAPITOLUL I – DENUMIREA ASOCIAŢIEI ŞI SEDIUL

 

Art. 1. Denumirea completă a persoanei juridice este „ASOCIAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA”, în forma prescurtată „A.E.R”.

 

Art. 2. Sediul principal al Asociaţiei este în Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 96, Bl. 10 D.1, Et. 7, Ap. 20, Sector 1.

 

 

CAPITOLUL II – DURATA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL ŞI OBIECTUL ASOCIAŢIEI

 

Art. 3.  Asociaţia este constituită pentru o durată nelimitată.

Art. 4. Asociaţia Editorilor din România este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, ce funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 și al Legii nr. 356/2001, privind patronatul. Asociaţia Editorilor din România este o organizaţie profesională și patronală a persoanelor juridice înmatriculate sau a persoanelor fizice autorizate potrivit legii, care au ca activitate producţia, difuzarea şi promovarea culturii scrise şi a cărţii şcolare.

Art. 5.  Asociaţia Editorilor din România reprezintă, susține și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, atât în plan național, cât și internațional, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.


Asociaţia este însărcinată să vegheze la justa concurenţă între editori, să analizeze şi să facă cunoscută editarea românească de carte, să promoveze noile tehnologii în acest sector, să promoveze editarea de carte românească, să combată acțiunile prin care se încalcă drepturile recunoscute și protejate de Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe, inclusiv dar nu limitat la acțiunile de piraterie și contrafacere.


Asociaţia îşi propune în mod special să promoveze lectura de carte de calitate şi scrisul, să uşureze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material şi informaţional, contribuind astfel la o liberă circulaţie a ideilor, precum şi la integrarea culturii şi limbii române în circuitul mondial de valori.


Nu în ultimul rând, Asociaţia Editorilor din România urmăreşte instituirea unei strategii naţionale a creaţiei, editării, comercializării, difuzării şi promovării cărţii româneşti, prin medierea unei relaţii permanente şi constructive dintre editorii de carte şi Stat.

 

Art. 6. Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia Editorilor din România va apela la următoarele mijloace şi obiective:

va elabora şi va propune în permanenţă măsuri economice, politice, juridice, fiscale etc. care trebuie aplicate de către organele în drept ale Statului, pentru crearea unei politici naţionale a cărţii, bazată pe criterii calitative şi nu cantitative, spirituale şi nu comerciale, departe de orice ingerinţe sau presiuni de ordin politic, ideologic, naţionalist-şovin, rasial sau confesional;

va reprezenta editorii, membri ai Asociaţiei, în negocierile ce se vor purta cu aceste organe, pentru adoptarea măsurilor amintite la primul alineat;

va negocia şi va elabora o strategie comună a editorilor de carte, membri ai Asociaţiei, în raporturile cu producătorii şi furnizorii de materiale necesare realizării producţiei editoriale, precum şi în raporturile cu distribuitorii şi difuzorii de carte;

va monitoriza in permanenţă piaţa materialelor tipografice, precum şi distribuţia de carte, avertizând editorii asupra pericolului creării unor monopuluri ce pot fi dăunătoare activităţii lor;

va edita şi va difuza publicaţii periodice de specialitate ;

va realiza şi va publica studii, sondaje, rapoarte, baze de date specializate, privitoare la industria de carte din România, sau la activităţi colaterale acesteia;

va identifica surse de finanţare necesare editării şi publicării în România şi străinătate a unor lucrări autohtone sau universale, de mare valoare culturală, istorică sau artistică, nepublicate de editori din cauza slabei motivaţii economice;

va crea canale de comunicare cu instituţii de specialitate similare, din ţară sau străinătate, precum şi cu editorii sau difuzorii neafiliaţi, pentru realizarea unor colaborări comerciale cu membrii săi;

va sponsoriza acţiuni ale unor instituţii sau persoane al căror scop propus este similar cu al său;

va reprezenta editorii asociaţi la negocierile purtate cu organismele de gestiune colectivă, negocieri ce au ca obiect drepturi compensatorii conferite prin lege şi va administra aceste drepturi, potrivit intereselor generale ale editorilor, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Statut şi cu dispoziţiile legilor în vigoare;

va organiza târguri şi expoziţii de carte, la nivel naţional sau internaţional, asigurând participarea sau reprezentarea editorilor asociaţi, în condiţii cât mai bune;

va crea şi va finanţa un sistem de premiere care să stimuleze creaţia, editarea (inclusiv noile tehnologii din domeniul editării), difuzarea sau promovarea cărţii;

va organiza conferinţe, mese rotunde, simpozioane şi sesiuni, pe teme ce au legătură cu editarea sau difuzarea cărţii;

va organiza un sistem de burse de studii, cursuri de reciclare sau specializare în ţară sau străinătate, pentru activităţile din domeniul editorial, pe cont propriu sau în colaborare cu instituţii cu scop similar, guvernamentale sau neguvernamentale, române sau străine;

va colecta remuneraţia compensatorie pentru copia privată, cuvenită potrivit legii editorilor;

va reprezenta drepturile și interesele editorilor în ce privește combaterea pirateriei și a acțiunilor de contrafacere, inclusiv prin acțiuni judiciare. Cu excepția cazurilor în care instanța decide altfel, sumele obținute cu titlu de daune/ despăgubiri etc. în eventualele litigii vor fi impărțite în mod egal între membrii AER după deducerea cheltuielilor suportate de Asociație pentru plata onorariilor avocațiale și a oricăror altor cheltuieli legate de procedurile judiciare.

 

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIAŢI. CATEGORII, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII, DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII

 

Art. 7.  Membrii Asociaţei Editorilor din România se împart în trei categorii, după cum urmează:

membru deplin poate deveni orice persoană juridică sau orice persoană fizică autorizată, înregistrată în România, care, în anul anterior formulării cererii de aderare la Statutul Asociaţiei a editat cel puţin 12 titluri, pe orice suport, cărţi, reviste, ziare, prospecte, programe de calculator, materiale audiovizuale, baze de date , toate acestea folosite cu scop licit, cum ar fi cel cultural, educativ, de afaceri, de divertisment, etc;

membru afiliat poate fi orice persoană juridică sau orice persoană fizică autorizată ce nu îndeplineşte condiţiile unui membru deplin, dar a cărei activitate este legată de industria cărţii, cum ar fi spre exemplu tipografii, difuzori, furnizori de materiale şi echipamente necesare editării etc;

membru de onoare poate fi orice reprezentant marcant al unui membru fondator, orice persoană care a îndeplinit cu onoare funcţii executive în cadrul organelor de decizie sau de execuţie ale Asociaţiei, dar şi orice persoane fizice, personalităţi ale vieţii sociale, oameni de cultură din ţară şi din străinătate care, prin activitatea lor, sprijină acţiunile Asociaţiei.

O persoană juridică sau persoană fizică autorizată nou inființată, care solicită statutul de membru chiar în anul înființării sale, poate să devină mai întâi membru afiliat, urmând ca în următorul an calendaristic să devină membru deplin, începând cu prima lună a anului.

Art. 8. Membrii asociaţi, indiferent de categorie, au obligaţia de a respecta Statutul şi Regulamentul de Ordine Interioară, deciziile adoptate regulamentar de organele de decizie şi administrare, de a desfăşura o activitate continuă pentru promovarea şi atingerea scopului Asociaţiei.

Membrii asociaţi au, de asemenea, obligaţia de a plăti cotizaţia anuală, în termenul şi în cuantumul stabilit de Consiliul Director, de a se abţine de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei, de a da dovadă de o conduită ireproşabilă în activităţile ce le desfăşoară.

Asociaţii se vor abţine de la divulgarea oricăror informaţii obţinute în orice mod cu ocazia desfăşurării unei activităţi în cadrul Asociaţiei, precum şi de la folosirea acestor informaţii în interes propriu şi în detrimentul altui editor membru.

Rezultatele activităţilor desfăşurate de către Asociaţie, pentru atingerea scopurilor propuse, vor fi puse la dispoziţia asociaţilor în mod egal, în urma hotărârii Consiliului Director, neputând fi exploatate economic în mod exclusiv, discriminatoriu, de către niciunul dintre asociaţi sau persoane angajate.

Membrii asociaţiei au obligaţia ca până la data de 31.03 a fiecărui an să furnizeze către asociaţie informaţii referitoare la numărul de titluri editate în anul anterior, ISBN-urile, autori şi număr de pagini.

Membrii AER împuternicesc asociația în vederea exercitării oricărui demers, judiciar sau extrajudiciar, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 6.

Art. 9.  Membrii asociaţi au următoarele drepturi, în funcţie de categoria din care fac parte:

– un membru deplin poate vota în Adunarea Generală, poate delega un reprezentant, o persoană din conducerea sa, să candideze la funcţiile de Preşedinte al Adunării Generale, Secretar, Preşedinte, membru sau trezorier al Consiliului Director şi care să fie ales în vreuna din aceste funcţii, poate cere explicaţii Consiliului Director cu privire la modul în care este administrată Asociaţia, cu ocazia Adunării Generale, poate sesiza cenzorul asupra unor nereguli constatate în activitatea Asociaţiei, poate face Consiliului Director propuneri de admitere sau de excludere a unor membri, poate beneficia de gratuitate sau discount de tarif la manifestările organizate de către Asociaţie direct sau în colaborare, în baza deciziei Consiliului Director, are acces şi poate utiliza informaţii din bazele de date, sondajele, publicaţiile etc. produse de Asociaţie, cu respectarea art. 8 şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la copyright, cu acordul Consiliului Director.

un membru afiliat are toate drepturile unui membru deplin, mai puţin acela de a vota în Adunarea Generală şi de a-şi desemna un reprezentant în organele de decizie, administrare şi control.

un membru de onoare poate face sugestii Consiliului Director sau Adunării Generale privitoare la activitatea Asociaţiei şi are dreptul de a fi ales în Consiliul de Onoare.

Un membru deplin împotriva căruia s-a luat măsura deschiderii procedurii insolvenței, va fi suspendat de drept , începând cu data hotărârii pronunțate de către judecătorul sindic, din calitatea sa de membru, până la data ieșirii de sub efectele procedurii respective. Acesta va deveni pe perioada suspendării membru afiliat.

Art. 10. Dobândirea calităţii de membru, indiferent de categorie, este decisă de Consiliul Director, cu un cvorum de 4/5 din membrii săi, în baza unei cereri adresate de petent.

Cererea de dobândire a calităţii de membru asociat va fi însoţită în mod obligatoriu de dovada achitării cotizaţiei în avans, pentru anul respectiv, această sumă fiind restituită în cazul respingerii cererii de către Consiliul Director.

Art. 11.  Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei poate avea loc atunci când:

– persoana juridică sau persoana fizică autorizată îşi încetează existenţa juridică;

membrul asociat încalcă grav oricare dintre obligaţiile asumate prin aderarea la prezentul statut, caz în care decizia aparţine Consiliului Director; Consiliul Director are nevoie de un cvorum de 4/5 din membrii săi pentru a hotărî valabil excluderea unui membru;

la cererea asociatului, exprimată cu cel puţin 6 luni înainte de momentul în care se intenţionează renunţarea la această calitate.

Un membru asociat care nu achită facturile emise pentru cotizație, participarea la Salonul internațional al cărții Bookfest, organizat de A.E.R. și alte facturi datorate A.E.R., până la sfârșitul anului respectiv, este suspendat de drept din calitatea de membru, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator și până la data efectuării plății integrale a sumelor datorate.

Art. 12. Calitatea de membru al A.E.R. este personală şi inalienabilă, ea neputându-se transmite succesorilor membrilor, care le preiau drepturile şi obligaţiile.

Art. 13.  Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului social.

 

CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

 

Art. 14. Voinţa asociaţiei se manifestă prin organul său de conducere care este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor deplini.

 

Art. 15. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este cazul, în şedinţe extraordinare.

 

Convocarea se face prin scrisoare recomandată, trimisă cu cel puţin 10 zile înainte de data la care Adunarea Generală a fost programată şi însoţită de ordinea de zi, de către Consiliul Director sau la cererea a 1/3 din membrii deplini.

Art. 16. Cvorumul de prezenţă cerut pentru ţinerea valabilă a Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, este de jumătate plus unul din membrii deplini asociaţi, la prima convocare.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală poate fi reprogramată pentru a doua zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, considerându-se valabil ţinută, indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.

Art. 17. Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele Consiliului Director şi are următoarele competenţe:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b) aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

c) alege şi revocă membrii Consiliului Director;

d) alege şi revocă cenzorul Asociaţiei;

e) aprobă modificarea Statutului, cu excepţia sediului;

f) aprobă raportul cenzorului;

g) aprobă programul de activitate al Asociaţiei pentru anul următor;

h) alege membrii Consiliului de Onoare;

i) hotărăşte asupra dizolvării, lichidării, fuzionării, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare precum şi lichidatorul.

Art. 18.  Deciziile sunt luate în Adunarea Generală cu majoritatea simplă a celor ce votează, în cazul hotărârilor prevăzute la art. 17 lit. a,b,c,d,f, şi g, şi cu un cvorum de 2/3 din voturile exprimate pentru problemele prevăzute în acelaşi articol la lit. e şi h .

Pentru hotărârea oricărei alte chestiuni care este de competenţa Adunării Generale este nevoie de majoritatea simplă a voturilor exprimate de către membrii votanţi.

Art. 19. Membrii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală după următoarea procedură:

orice reprezentant legal al unui membru deplin al Asociaţiei are dreptul, cu acordul scris al membrului respectiv, să candideze la funcţia de membru al Consiliului Director ; candidatura va fi anunţată cu cel puţin 45 de zile înainte de data Adunării Generale şi poate fi însoţită de un Program în care vor fi prezentate principalele idei în baza cărora candidatul va exercita şi dezvolta activitatea viitoare a Asociaţiei; Consiliul Director are obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor participanţi la Adunarea Generală toate proiectele depuse de către candidaţi şi de a anunța candidaturile depuse, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora;

în situaţia în care până la data ţinerii şedintei Adunării Generale la care au loc alegerile nu au fost depuse cel puţin 5 candidaturi, conform alineatului precedent, este permis ca în şedinţă, fiecare membru deplin al Asociaţiei să propună o persoană în funcţia de membru al Consiliului Director, dintre reprezentanţii legali ai membrilor;

după centralizarea tuturor candidaturilor şi propunerilor se va alcătui o listă cu persoanele propuse, listă ce va fi prezentată membrilor votanţi – pe lista cu candidaţii propuşi nu pot figura persoane care nu sunt prezente în sală la momentul votului;

înainte de începerea procedurii de vot, toți candidaţii propuşi au dreptul de a prezenta Adunării Generale o scurtă alocuţiune de prezentare a ideilor cuprinse în Program;

după centralizarea voturilor sunt declaraţi câştigători primii 5 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, în ordine crescătoare;

fiecare asociat votant va putea să voteze maximum 5 persoane aflate pe acea listă, prin vot secret, exprimat în scris;

buletinele de vot ce conţin mai mult de 5 nume sunt declarate nule;

în cazul în care nu se poate realiza o departajare a unora dintre candidaţi, pentru motivul că nu au obţinut niciun vot sau au obţinut un număr egal de voturi, se organizează atâtea tururi de scrutin câte sunt necesare pentru alegerea tuturor membrilor Consiliului Director;

după alegerea celor 5 membri ai Consiliului Director se trece la votarea Preşedintelui Consiliului, toţi cei 5 membri aleşi fiind candidaţi la această funcţie, dacă şi-au exprimat această opţiune;

este declarat ales valabil în funcţia de Preşedinte al Consiliului Director acel membru al Consiliului care a întrunit cele mai multe voturi, la primul tur sau la baraj, în cazul în care la primul tur primii doi candidaţi au întrunit acelaşi număr de voturi . În caz de baraj, următoarele tururi de scrutin vor avea ca obiect doar funcţiile pentru care candidaţii nu au putut fi departajaţi.

Art. 20. Consiliul Director este organul de execuţie al Asociaţiei şi are rolul de a pune în executare hotărârile Adunării Generale.

 

Consiliul Director este compus din 5 membri, aleşi pentru o perioadă de 3 ani, 3 dintre ei îndeplinind anumite funcţii speciale, de Preşedinte, Vicepreşedinte sau Trezorier.

 

Preşedintele este ales de către Adunarea Generală conform procedurii de la art. 19, iar Vicepreşedintele şi Trezorierul sunt aleşi de către Consiliul Director, prin vot secret, cu majoritate simplă de voturi, la prima şedinţă de după Adunarea Generală care a ales membrii săi.

 

În caz de vacanţă a postului de membru în Consiliul Director, pentru întregirea numărului statutar de membri, Consiliul decide cu majoritate simplă numirea unui membru supleant, până la convocarea şedinţei Adunării Generale. În caz de demisie a unui membru al Consiliului Director, acesta va rămâne în continuare răspunzător de activitatea depusă, până la aprobarea demisiei şi a Raportului Consiliului Director, de către Adunarea Generală .

 

Art. 21. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedinte al Adunării Generale şi are următoarele atribuţii speciale:

prezidează şi coordonează şedinţele Consiliului Director;

reprezintă Asociaţia în raport cu organele puterii şi administraţiei de stat precum şi în raport cu oricare alt terţ;

răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;

poate adopta orice măsură ce intră în competenţa Consiliului Director, în cazul în care situaţiile de urgenţă impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului la prima şedinţă constituită valabil;

primeşte rapoartele trezorierului privind situaţia financiară a Asociaţiei.

Art. 22. Vicepreşedintele Consiliului Director poate exercita oricare din atribuţiile ce revin Preşedintelui, în cazul în care acesta este în imposibilitatea temporară de a-şi exercita funcţia, sau în cazul în care funcţia de Preşedinte este vacantă, indiferent de motiv, până la alegerea unui nou Preşedinte.

Art. 23. Trezorierul răspunde de gestionarea corectă a patrimoniului Asociaţiei şi are ca principală sarcină urmărirea legalităţii încasărilor şi plăţilor ce se fac, semnând documentele necesare acestor operaţiuni.

Acesta este obligat ca periodic ( cel puţin o dată pe trimestru ) să prezinte Preşedintelui Consiliului Director şi Cenzorului rapoarte privind situaţia financiară a Asociaţiei.

Art. 24. Competenţele Consiliului Director sunt următoarele:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b) convoacă Adunarea Generală ori de câte ori consideră că este cazul;

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, pe care o reprezintă în raport cu membrii săi şi cu terţii;

d) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, realizând angajarea sau concedierea de personal, atribuirea de competenţe acestui personal, precum şi aprobarea colaborării cu consilieri independenţi în probleme tehnice;

e) aprobă Regulamentul de Ordine interioară al Asociaţiei şi modificarea acestuia;

f) decide asupra primirii de noi membri;

g) decide asupra excluderii unor membri din Asociaţie, pentru abateri grave în respectarea Statutului;

h) păstrează registrele asociaţiei şi operează în acestea;

i) păstrează ştampila asociaţiei şi o aplică pe actele emanate de la aceasta;

j) aprobă înfiinţarea de filiale precum şi mutarea sediului Asociaţiei;

k) stabileşte cuantumul cotizaţiei ce o vor achita membrii asociației, precum şi termenul de achitare a acesteia, astfel fiecare membru asociat va plăti o cotizație simbolică în sumă fixă, echivalentul în lei a 100 euro, și o cotizație variabilă, care să reprezinte ordinea de mărime a editurii membre, de valoarea sumei care revine editurii din remunerația compensatorie pentru copia privată; termen: de la emiterea facturii pentru cotizație va fi acordată o perioadă de grație, de 60 de zile, urmând ca după 30 zile de la expirarea perioadei de grație să se perceapă penalități de 0,1% din suma datorată, pe zi. Dacă nici până la sfârșitul anului calendaristic nu se achită cotizația, membrul A.E.R. aflat în această situație va fi exclus automat în prima lună a anului următor;

l) poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale al căror obiect de activitate va fi în principal editarea şi difuzarea cărţilor, veniturile rezultate trebuind în mod obligatoriu să fie folosite pentru realizarea scopului Asociaţiei;

m) primeşte donaţii, sponsorizări sau legate în numele Asociaţiei;

n) se va preocupa în permanenţă de înscrierea cu celeritate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la grefa judecătoriei, a oricăror modificări survenite în organizarea şi funcţionarea Asociaţiei;

o) decide oportunitatea şi modalitatea de colectare a remunera ţiei compensatorii pentru copia privată cuvenită editorilor ; în mod justificat, poate decide ca asociaţia să nu colecteze remuneraţia compensatorie pentru copia privată în folosul unora dintre membrii săi care încalcă dispoziţiile prezentului Statut.

Art. 25. Consiliul Director îşi exercită atribuţiile stabilite prin membrii săi sau prin intermediul Directorului Executiv.

Directorul Executiv nu poate avea legături juridice în altă calitate cu niciun membru asociat, este ales sau revocat de către Consiliul Director cu votul a 4/5 din membrii săi şi poate fi mandatat să exercite oricare din atribuţiile prevăzute la art. 24 lit. c, h, i şi m, precum și alte competențe considerate de Consiliul Director.

Directorul Executiv, în raport cu Asociaţia îşi conduce activitatea după regulile mandatului, atribuţiile şi obligaţiile acestuia fiind stabilite de Consiliul Director, care are obligaţia de a-i verifica activitatea, fiind răspunzător de eventualele prejudicii suferite de Asociaţie prin această activitate .

Art. 26. Deciziile se iau în cadrul Consiliului Director cu votul a cel puţin 3/5 din membrii votanţi, dacă prin Statut nu se cere un alt cvorum pentru problema supusă votului, iar şedinţele sunt valabil ţinute în prezenţa a 3 dintre cei 5 membri.

Un membru al Consiliului Director poate mandata un alt membru să-l reprezinte şi să voteze în numele său în cadrul şedinţelor acestui organism, cu condiţia ca mandatul acordat să privească exclusiv problemele aflate pe ordinea de zi anunţată.

Şedinţele Consiliului Director se ţin cel puţin o dată pe lună, la sediul Asociaţiei sau în alt loc dacă membrii săi sunt convocaţi şi consimt la acest lucru, iar de convocarea sa, precum şi de comunicarea ordinii de zi sau a oricăror documente necesare se va îngriji Directorul Executiv.

Art. 27. Funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte, Trezorier sau membru în Consiliul Director nu sunt remunerate, aceştia având însă dreptul la restituirea oricăror cheltuieli (transport, cazare, hrană etc) prilejuite de deplasarea la şedinţele Consiliului, sau la orice altă manifestare la care este delegat să participe de către Asociaţie.

Art. 28.  Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul, care poate fi o persoană fizică autorizată sau firma autorizată cu competențe în gestiunea financiar-contabilă. Cenzorul este propus de Consiliul Director și aprobat de Adunarea Generală.

Art. 29.  Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

Activitatea Cenzorului este remunerată, pe baza unui contract de prestări servicii, dar nu mai mult decât un salariu minim pe economie, anual.

Art. 30. Organul de disciplină al Asociaţei, însărcinat cu verificarea modului în care membrii asociaţi respectă prevederile Statutului este Consiliul de Onoare.

Consiliul de onoare este organ consultativ, compus din trei membri aleşi de către Adunarea Generală dintre membrii de onoare, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

Atribuţiile Consiliului de Onoare sunt următoarele:

a) verifică modul în care membrii Asociaţiei respectă prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

b) veghează la respectarea de către membrii asociaţi a deontologiei profesiunii de editor şi a eticii în afaceri.

Decizia se ia în cadrul Consiliului de Onoare cu votul a 2/3 din membrii săi.

În caz de vacanţă a funcţiei de membru al Consiliului de Onoare sau de imposibilitate de constituire a acestuia, până la întrunirea Adunării Generale, Consiliul Director poate numi un membru supleant sau mai mulţi .

Nu poate face parte din Consiliul de Onoare niciunul dintre membrii Consiliului Director sau cenzorul Asociaţiei.

 

CAPITOLUL V – VENITURILE ASOCIAŢIEI

 

Art. 31.  Veniturile Asociaţiei pot proveni din:

a) cotizaţiile membrilor;

b) sume acordate de lege cu titlu de remuneraţie compensatorie membrilor săi;

c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;

d) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

e) venituri realizate din activităţi economice directe;

f) donaţii, sponsorizări, legate;

g) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în virtutea activităţii de interes public desfăşurate;

h) alte venituri permise de lege.

Art. 32. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal. Remuneraţia compensatorie colectată de către Asociaţie în numele şi pentru membrii săi este cedată cu titlu de cotizaţie Asociaţiei de către membrii săi, ea urmând a fi utilizată de către Asociaţie în scopul realizării programelor sale, aprobate de către Adunarea Generală. Membrii Asociaţiei declară că cesiunea remuneraţiei compensatorii nu reprezintă o renunţare, convenind că prezentul articol din Statut respectă prevederile art. 107 din Legea nr. 8/1996.

Art. 33. Bunurile mobile şi imobile dobândite cu orice titlu de Asociaţie vor putea fi valorificate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin vânzare, închiriere, etc. iar veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor putea fi folosite integral pentru realizarea scopurilor sale.

 

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 34. Asociaţia se dizolvă:

  1. a) de drept, atunci când:

– este în mod vădit pusă în imposibilitatea de a-şi realiza scopul propus;

– este pusă în imposibilitatea de a constitui Adunarea Generală sau de a constitui Consiliul Director în conformitate cu statutul, dacă această imposibilitate durează mai mult de un an;

– numărul de membri este sub numărul minim prevăzut de lege.

  1. b) prin hotărârea judecătoriei, la cererea oricărei persoane interesate, în condiţiile legii;
  2. c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 35. În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice, lichidarea patrimoniului făcându-se în conformitate cu dispoziţiile art. 61-72 din O.G. 26/2000.

 

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează de drept şi contextual cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

 

Art. 37. Orice neînţelegeri ivite între membrii Asociaţiei, între membrii organelor de conducere sau între membrii organelor de conducere şi membrii asociaţi, neînţelegeri privitoare exclusiv la activitatea acesteia, vor fi deferite spre soluţionare Consiliului de Onoare, care este obligat să se întrunească şi să se pronunţe în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării plângerii . Plângerea se comunică prin intermediul Directorului Executiv.