apr.
16

PROGRAMUL IMM INVEST ROMÂNIA – întrebări și răspunsuri utile –

Q1: Care este scopul programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM Invest România?

Acest  program își propune să acorde credite în vederea realizării investițiilor sau pentru capital de lucru, beneficiind de garanția statului prin Ministerul Finanțelor Publice în procent de 80% din valoarea finanțării.

Q2: Care sunt avantajele creditului garantat IMM INVEST?

Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere!

Nu plătiți dobânda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Costurile finanțării sunt subvenționate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Nu plătiți comision de rambursare anticipata!

Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investiții si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!

Q3: care este valoarea maximă a finanțărilor garantate de către stat pentru investiții?

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de către stat sunt în cuantum de 10.000.000 lei.

Q4: Dar valoarea maximă a creditelor / liniilor de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru?

În acest caz, valoarea maximă nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani, în limita a 5.000.000 lei.

Q5: Pentru creditele de investiții sunt aceleași limite?

Da, în cazul creditelor de investiții valoarea maximă a finanțării este tot în valoare de 10.000.000 lei.

Q6: Cum se calculează valoarea maximă ce poate fi acordată unui beneficiar care în momentul solicitării creditului garantat nu au depus situații financiare? E o procedură mai complicată?

Nu, nu este o procedura mai complicată! Informațiile noastre sunt suficient de clare încât această chestiune să fie ca și rezolvată!

Pentru aceste IMM-uri proiectul și-a propus să calculeze valoarea maximă pe care i-o poate oferi unui astfel de beneficiar, în funcție de dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare prin raportare la trei indicatori:

1. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019.

Nota bene: În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate.

2. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019.

3. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități

Q7: În regulă, cu primii doi indicatori situația pare să fie suficient de clară, dar ce presupune cel de-al treilea indicator?

Această ”valoare” poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Q8: Ce alte facilități mai prezintă acest Program?

Știm cât de importante sunt pentru orice beneficiar garanțiile, de aceea Programul a vizat încă de la început mai multe garanții pentru credite / linii de creditare în proporție de până la 90%. Bineînțeles, garanția o suportă statul pentru microîntreprinderi – în valoare maximă de 500.000 lei, iar pentru întreprinderile mici maximum 1.000.000 lei.

Q9: În cazul microîntreprinderilor si al întreprinderilor mici, valoarea medie a cheltuielilor aferente capitalului de lucru nu mai reprezintă un criteriu în stabilirea valorii maxime a fiecărei finanțări?

Ba da, aspectele ce vizează cheltuielile aferente capitalului de lucru reprezintă și în acest caz un criteriu ce este avut în vedere în momentul acordării finanțării. Valoarea maximă a fiecărei finanțări nu poate depăși media aferentă capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

Q10: Cum se procedează în cazul microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici care nu au depus situații financiare la momentul solicitării creditului garantat? Care este modalitatea de calcul a valorii maxime ce urmează să i se acorde?

Pentru situația în care microîntreprinderea sau întreprinderea mică nu a depus situația financiară în momentul în care a solicitat creditarea, valoarea maximă va fi stabilită ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare, prin raportare la aceiași 3 indicatori:

1. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.  Nota bene: În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

2. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

3. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Q11: Cine poate fi beneficiarul Programului?

Beneficiarul programului poate fi operatorul economic care respectă prevederile art. 2 lit. a) din O.U.G. nr, 110/2017, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Q12: Cine nu poate beneficia de Program?

Nu pot beneficia de program cei care desfășoară activități în următoarele domenii:

a)  activități de jocuri de noroc și pariuri;

b) fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);

c) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

d) activități de investigare și protecție :

   * Activități de protecție și gardă;

   * Activități de servicii privind sistemele de securizare;

   * Activități de investigații.

Q13: Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul pentru a obține finanțarea?

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă;

b) IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

d) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

e) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;

f) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

g) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;

h) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;

i) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;

j) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020.

Q14: Care este costul total al creditelor garantate prin intermediul Programului?

Costul creditelor acordatele întreprinderilor mici și mijlocii este compus din următoarele:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții, marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);

b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanției prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare și se achită o singură dată la acordarea/majorarea/prelungirea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Q15: Care este durata maximă a finanțării?

Pentru a ști care este durata maximă a finanțării, beneficiarul trebuie să facă diferența între finanțările ce vizează creditele de investiții și cele care vizează creditul pentru capitalul de lucru.

În cazul creditelor de investiții, durata maximă este de 72 de luni, spre deosebire de creditele pentru capitalul de lucru unde durata maximă este de 36 de luni.

Cu toate acestea, este foarte important de știut faptul că în cazul creditului pentru capitalul de lucru perioada poate fi prelungită pentru o perioadă ce nu poate depăși 36 de luni – urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Q16: Care este / care sunt modalitățile prin care se asigură garantarea?

Și cu privire la această chestiune, beneficiarul trebuie să aibă în vedere destinația finanțării pe care o solicită pentru a ști care este modalitatea de garantare.

• Dacă beneficiarul a optat pentru un credit de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, precum și cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:

a) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;

b) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

• Dacă beneficiarul a optat pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:

a) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;

b) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți;

c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

Nota bene: Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare se instituie în baza prevederilor ordonanței de urgență, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.

• Dacă beneficiarul optează pentru creditele pentru realizarea de investiții, trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

• Dacă beneficiarul optează pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura constituirea garanțiilor indicate mai sus, proporțional cu procentul de garantare.

Q17: Care sunt mai exact tipurile de credite acordate agenților economici în funcție de tipul de împrumut: credite pentru capitalul de lucru și credite pentru investiții și care sunt beneficiile la fiecare dintre acestea?

Credite pentru capital de lucru

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII:

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

finantari in valoare de  pana la 5.000.000 lei;

garanții de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;

durata finanțării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;

rata dobânzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subvenționata 100% de la bugetul de stat;

costurile de acordare, monitorizare si administrare a garanțiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

finanțări pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru întreprindere mică si pana la 500.000 lei pentru microîntreprindere;

garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului;

durata finanțării este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;

rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat;

costurile de acordare, monitorizare si administrare a garanțiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Credite pentru investitii

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

finanțări in valoare de pana la 10.000.000 lei;

garanții de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele, si spezele aferente;

durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;

rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;

costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;

garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;

durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;

rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;

costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat

Q18 Cu un astfel de credit pot refinanța credite deja existente?

Nu, cu aceste credite nu veți putea refinanța alte credite aflate deja în derulare!

Q19: Unde se efectuează contractarea acestor credite?

Creditele din prezentul program se pot obține de la toate instituțiile de credit care sunt partenere în acest program. Prin urmare, începând cu data de 17 aprilie, ORA 10:00 vă puteți adresa la furnizorul dvs. de servicii bancare și dacă acesta nu are contract încheiat cu  FNGC IMM, verificați la un alt furnizor de servicii bancare.

Puteți să vă înscrieți în program accesând site-ul : https://www.imminvest.ro/auth/login

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ
,,DRAGOŞ GHEORGHE”
Str. POPA TATU nr. 1, Sector 1, Bucureşti
dragos.gheorghe@legalstudio.ro